Get Adobe Flash player

Oferta

There are no translations available.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych i prawnych, przedsiębiorców oraz instytucji państwowych i samorządowych w zakresie poniżej wymienionych dziedzin prawa:

Prawo cywilne

 • porady prawne,
 • reprezentacja Klientów przed sądami,
 • sporządzanie pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, apelacji, skarg kasacyjnych,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • sprawy spadkowe ( dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, zachowek),
 • zasiedzenie nieruchomości, ochrona własności i posiadania, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, służebności przesyłu,
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych (w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych: odszkodowania, zadośćuczynienia, renty),
 • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • windykacja należności

Prawo gospodarcze

 • porady prawne,
 • reprezentacja Klientów przed sądami,
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • windykacja należności,
 • rejestracja i przekształcanie spółek

Prawo rodzinne

 • porady prawne,
 • reprezentacja Klientów przed sądami,
 • sprawy o rozwód i separację oraz podział majątku wspólnego,
 • sprawy alimentacyjne,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • władza rodzicielska

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • porady prawne,
 • reprezentacja Klientów przed sądami,
 • sporządzanie umów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.,
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach emerytalnych i rentowych,
 • odwołania od decyzji KRUS

Prawo administracyjne

 • porady prawne,
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi (WSA i NSA),
 • przygotowywanie wniosków i pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo zamówień publicznych

 • porady prawne,
 • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem powszechnym,
 • sporządzanie odwołań od rozstrzygnięć zamawiającego,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,  w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów